Midlertidige vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

 Klubbens navn er "Dansk Gloster Special-klub", forkortet "Gloster-Special". Medlemsskab kan tegnes af både danske og udenlandske opdrættere, som i forvejen er medlem af en national kanarie-forening. Hjemsted er formandens adresse, p.t. Otto Bannersvej 22, 9300 Sæby, telf 40276368 mail ncm-try@mail.tele.dk.  

 

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er at fremme opdræt af Gloster-kanarier, primært ved afholdelse af en årlig udstilling efter engelsk regelsæt med åben bedømmelse af en Gloster-specialist-dommer og rangordning 1-7 klassevis, desuden ved oprettelse af en hjemmeside med nyt om Gloster-racen og gratis orientering fra medlemmer. Klubbens arbejde vil blive udført med respekt for de i Norden eksisterende kaarieklubbers virke .

 

§ 3 GENERALFORSAMLING

Klubben er oprettet pr. 01-01-2013 på et foreløbigt mandat fra alle, som indbetaler årskontingentet på kr. 200, således at alle tiltag for at arrangere udstilling i Odense december 2013 kan udføres, herunder bestilling af dommer - før end den første og stiftende generalfor-samling afholdes i forbindelse med udstillingen den 7. december-2013.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kan alene vedtage eller ændre vedtægtsbestemmelser ved 2/3-dels flertal af de fremmødte. Der forudsættes betalt kontingent. Generalforsamlingen varsles pr. mail/post senest 30 dage før afholdelsen. Ekstra-ordinær generalforsamling kan afholdes, hvis aktivitetsgruppen ønsker det, eller mindst 10 medlemmer skriftligt indgiver ønske derom. Mødet ledes af aktivitetsgruppen med flg. dagsorden:

a) De tilstedeværende præsenterer sig.

b) Formandens rapport for årets gang.

c) Klubbens årsregnskab samt budget og kontingent for det følgende år.

d) Indsendte forslag modtagne af formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

e) Valg af aktivitetsgruppe på 2-4 medlemmer for 2 år. Revisor og revisorsuppleant for 2 år.

f) Eventuelt.

§ 4. AKTIVITETSGRUPPE  

Aktivitetsgruppen fungerer som bestyrelse og konstituerer sig selv. Alt bestyrelsesarbejde søges udført over internettet. Arbejdet er ulønnet. Der kan ydes godtgørelse for porto.

§ 5. ØKONOMI

Klubbens økonomi baseres på et årligt kontingent på kr. 200, for øvrige skandinaviske lande dog kr. 100. Der er oprettet særlig konto i Nordea, 2314-0716 390 535.

§ 6. UDSTILLING   

Der søges afholdt en årlig udstilling, i 2013 i december måned. Udstillingen forventes økonomisk at hvile i sig selv - bortset fra dommerudgiften. Udstillingen er ÅBEN. Udstillere, som ikke er medlemmer, betaler et gebyr på kr. 100 foruden stadepenge. Udlændinge og medlemmer betaler ikke gebyr. Stadepenge fastsættes, så alle fugle ud over 8 er gratis. Klassifikationen er optaget som bilag. Den er afstemt efter det engelske system med placering 1-7, idet kun de klassiske melaninfarver sort, brun, agat og isabel godkendes. Således er alle nye mutationer samt rød lipokrom, elfenben og mosaik udelukkede. - En dommer må højst dømme 3 år i træk.

§ 7 HJEMMESIDE 

På klubbens hjemmeside opføres alle medlemmer med en kort introduktion. Desuden kan medlemmer reklamere under aktuelle køb/salg. - Medlemmer, som ønsker en mere fyldest-gørende information om eget fuglehold kan mod kr. 100 årligt tilkøbe sig en side med detaljeret orientering om fugleholdet - dog højst 4 fotos.

 

§ 8 EKSKLUSION OG OPLØSNING

Et medlem, som bevisligt modarbejder klubbens interesser, kan på en generalforsamling ekskluderes, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling. Klubbens midler overføres da med halvdelen til J.F.K.K., halvdelen til D.K.K. Eksisterer disse foreninger ikke på opløsningstidspunktet, vedtager den opløsende generalforsamling, hvad midlerne skal anvendes til.

Således opstillet midlertidigt, indtil en stiftende generalforsamlingf kan vedtage en endelig vedtægt.

Skovlunde, 23. august 2013. Birger H. Olsen